จำนวนผู้ติดเชื้อ
1439 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อเพศชาย
677 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อเพศหญิง
762 ราย
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็น Pnuemonia
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=1439

Final Health Status
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=1093

Signs
สัดส่วน Signs ที่มารับบริการ

NB : N=1208

Underlying
สัดส่วน Signs ที่มารับบริการ

NB : N=614

Symptoms ของผู้ป่วยที่มารับการรักษา(%)
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=925

สัดส่วน Symptoms:pain
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=140

สัดส่วนการใช้ Ventilated
Highcharts Example

NB : N=774

สถานะการใช้ยา Favipiravir
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=540