จำนวนผู้ติดเชื้อ
1268 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อเพศชาย
595 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อเพศหญิง
673 ราย
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็น Pnuemonia
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=1268

Final Health Status
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=992

Signs
สัดส่วน Signs ที่มารับบริการ

NB : N=1047

Underlying
สัดส่วน Signs ที่มารับบริการ

NB : N=569

Symptoms ของผู้ป่วยที่มารับการรักษา(%)
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=799

สัดส่วน Symptoms:pain
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=127

สัดส่วนการใช้ Ventilated
Highcharts Example

NB : N=691

สถานะการใช้ยา Favipiravir
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=468