COVID-19 : e-CRF

   โปรแกรม e-CRF (electronic Case Record Form) เป็นโปรแกรม online ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับลงข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการตรวจยืนยันแล้ว เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันในภาพรวม

   ท่านที่สนใจจะเข้าใช้ระบบ e-CRF นี้ โปรดศึกษาคู่มือและลงทะเบียน ขอรับ username และ password เพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยท่านสามารถเปลี่ยนรหัส password เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และบันทึกข้อมูลในส่วนสถานบริการสุขภาพของท่าน ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยท่านจะทราบเฉพาะข้อมูลในส่วนของสถานบริการสุขภาพของท่านและรายงานผลที่ได้วิเคราะห์เป็นภาพรวม ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ e-CRF   ลงทะเบียน (ผู้ใช้ใหม่)       เข้าสู่ระบบ