จำนวนผู้ติดเชื้อ
1477 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อเพศชาย
694 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อเพศหญิง
783 ราย
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็น Pnuemonia
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=1477

Final Health Status
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=1093

Signs
สัดส่วน Signs ที่มารับบริการ

NB : N=1244

Underlying
สัดส่วน Signs ที่มารับบริการ

NB : N=629

Symptoms ของผู้ป่วยที่มารับการรักษา(%)
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=962

สัดส่วน Symptoms:pain
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=145

สัดส่วนการใช้ Ventilated
Highcharts Example

NB : N=775

สถานะการใช้ยา Favipiravir
สัดส่วน Symptoms ที่มารับบริการ

NB : N=540